หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท ธุรกิจของบริษัท Contact Office  ประสบการณ์การทำงาน แบ่งปันความรู้      การกำกับดูแลกิจการที่ดี     ข่าวสารและกิจกรรม
          ในฐานะบริษัทผู้รับเหมาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ผู้ลงทุนด้านพลังงานทดแทน และสาธารณูปโภคชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน และบริษัทจะก้าวไปสู่การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนาคต โดยตระหนักถึงพันธกิจสำคัญในการให้บริการที่มีคุณภาพ และทันสมัยอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ด้วยความเชี่ยวชาญ รอบรู้ เชื่อมั่นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี สร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนด้านสาธารณูปโภคให้แก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง และการสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้นสิ่งที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ และมั่นใจในการลงทุนกับกิจการของ PowerEคือ การมีนโยบาย และการดำเนินงานที่รักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด หรือมากกว่านั้น รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด เป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอยู่เสมอ Power E Corporation Co.,Ltd.และบริษัทในเครือยินดีให้บริการครับ
SMART ENGINEERING & RENEWABLE ENERGY SERVICE .
Moving Infinity Service ! 
 
  
view