หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท ธุรกิจของบริษัท Contact Office  ประสบการณ์การทำงาน แบ่งปันความรู้      การกำกับดูแลกิจการที่ดี     ข่าวสารและกิจกรรม
                                                           EXECUTIVE  TEAM .
 

                               

              Suriyawoot  Kittipuwadol                                        Amonphun  Punyoyai
         Managing Director  (MSMT/Ph.D.DS)                       Director of Engineering

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ สถานีระบบไฟฟ้า และสายพลังงานทดแทน โดยดำเนินธุรกิจบริการ ด้านการออกแบบ, รับเหมาติดตั้ง, ควบคุมงานติดตั้ง, ให้คำปรึกษา งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทีมงานของบริษัทฯ มีความชำนาญพิเศษในด้านงานไฟฟ้าภายนอกอาคารระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (230-240 โวลท์) และระบบแรงสูงขนาดกลาง (22,000-33,000 โวลท์) ทั้งรูปแบบใต้ดินหรือในอากาศ ยื่นขยายเขตระบบไฟฟ้า บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า และบำรุงรักษาระบบแรงต่ำ MDB ,RMU , LV  อาคารและโรงงาน  บริการที่ปรึกษางานด้าน Renewable Energy Service   EPC : Solar Rooftop , solar farm , wind farm , Solar งานหน่วยงานราชการและสหกรณ์ , Solar Rooftop เสรี , และ งานล้างแผงโซล่าเซลและบำรุงรักษาระบบต่างๆ

NEW !   ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาขุดเจาะวางท่อใต้ดินใน
แนวราบโดยไม่เปิดหน้าดิน (Horizontal Directional Drilling: HDD) ในระะบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสื่อสาร PEA,MEA  

การขุดเจาะวางท่อใต้ดินในแนวราบโดยไม่เปิดหน้าดิน (HDD) นั้น เป็นวิธีการหนึ่งในการวางท่อใต้ดิน โดยทวั่ ไปแล้ว
วิธีการวางท่อแบบ HDD จะถูกนำมาใช้ เมือไม่สามารถทำการวางท่อโดยวิธีการเปิดหน้าดิน (Open-cut) ได้ เนืองจากมี
ข้อจำกัดในด้านต่างๆ เช่น เส้นทางการวางท่อผ่านสิ่งกีดขวาง บริเวณชุมชนที่อยู่อาศัย แม่นำ หรือ ถนนหนทาง ซึ่ง หากจะใช้
วิธีการวางท่อแบบ Open-cut ก็จะก่อให้เกิดความยากลำบากและจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัย หรือผู้สัญจรไปมาบนเส้นทางที่
จะมีการวางท่อ ในขณะทีการวางท่อผ่าน คูคลอง หรือ แม่นำ นัน จะไม่สามารถใช้วิธีการแบบ Open-cut ได้

88/121  อาคาร 4ชั้น  ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น zone9  แขวง คันนายาว เขต คันนายาว  กทม. 10230

สนใจ ติดต่อ 02:038-2188  Mobile 063-789-6642.

E-mail :phupai.park@gmail.com , powere.corporation@gmail.com , info@true-property.com           

www.power-e.co.th  ในเครือ  :   www.wind-solarcell.com  www.true-property.com  

Our Business Service : 

     Vender List :                         

 EPC : Renewable Energy Service . 

Solar Farm , Solar Rooftop , Wind Farm . OM PM  

ทีมวิศวกรควบคุมงาน ตามมาตรฐาน กฟภ กฟน กฟผ งานระบบจำหน่ายเคเบิ้ลใต้ดิน 33, 22 kv    ทีมงานที่มีประสบการณ์สายงานระบบจำหน่ายมากกว่า 15ปี 

   

 

             Substation Power System 115,22 Kv          ระบบจำหน่าย ขยายเขต ปักเสาพาดสายส่ง UG                   ติดตั้งหม้อแปลงระบบไฟฟ้า

 
  
view